Statystyka
w służbie społeczeństwa:
30-lecie Fundamentalnych
Zasad Statystyki Publicznej ONZ
11-12 kwietnia 2024, Warszawa